Salix Skole skal være et positivt alternativ til folkeskolen

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund.
Eleverne skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

Fastelavn

På Salix Skole holder vi fastelavnsfest for indskolingen (0. – 4. klasse).
Børnene møder udklædt på skolen, der bliver ”slået katten af tønden” , udpeget konger og dronninger, og alle på skolen får fastelavnsboller.

Skole-hjem samarbejde

Læs mere om forældremøder, skole/hjem samtaler og hjemmebesøg på Salix skolen.

Lejrskoler på Salix Skole

På Salix Skole har man valgt at holde lejrskole for 4. klasse i Helsingør, for 6. klasse i Berlin og 8. klasse i London.

AL-KA-LÆR

På Salix Skole er alle indskolingslærerne, der underviser i dansk, uddannet ALKALÆR-undervisere.

Kompetenceudvikling for lærere

Lærerne videreuddanner sig i forskellige kurser, såsom den første læsning-Alkalær, AKT, prøveformerne i udskolingen, ordblindhed, læsevanskeligheder, faglig læsning, matematik i indskolingen, Geogebra, CL, førstehjælpskursus, klasseledelse.

Aktivt elevråd

Salix Skole har et meget aktivt elevråd, som sætter masser af spændende aktiviteter i gang og er med til at gøre eleverne fortrolige med de demokratiske procedurer og spilleregler som gælder udenfor skolens mure.

Salix Skole er medlem af Dansk Friskoleforening

frisk_headerlogo

Salix Skole skal være et positivt alternativ til folkeskolen

Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

Salix Skole vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk, engelsk og matematik.

Eleverne skal opnå kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund. Eleverne skal lære at vise ansvarlighed både over for sig selv og deres omgivelser.

Skole-hjem samarbejdet er vigtigt for at eleverne oplever en helhed i hverdagen. Der afholdes to forældremøder og to forældrekonsultationer samt hjemmebesøg årligt for alle. Ved faglige, personlige eller sociale problemer indkaldes forældrene til samtale efter behov. Derudover afholder skolen forskellige forældrearrangementer, som f.eks. debataften, seminar, afslutningsfest m.m.

Skolen lægger vægt på at tage udgangspunkt i den enkelte elevs kulturelle baggrund, retten til at være forskellig respekteres og underbygges. Eleverne på skolen skal udvise respekt for kultur- og meningsforskelle, så eleverne lærer at respektere egen samt andres religion, kultur og holdninger. Eleverne skal undervises i demokrati og åndsfrihed, ligesom dagligdagen skal indeholde elementer af dette.

Skolen skal generelt afspejle samfundet uden for skolen. Afgangseleverne skal så vidt muligt optages på ungdomsuddannelserne. Gennem uddannelse opnås bedre integration.

MÅLSÆTNING

Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang.

VÆRDIGRUNDLAG

Eleverne og forældre skal være deres eget ansvar i integrationsprocessen bevidst. Gennem et solidt vidensfundament skal eleverne opnå forståelse og interesse for det samfund de befinder sig i.

SKOLENS REGLER

Eleverne må ikke forlade skolen uden opsyn medmindre skoleleder eller souschef har givet lov. Lærere kan ikke give elever lov til at forlade skolen. Den pågældende lærer skal følge med eleverne i sådant et tilfælde.

SKOLE-HJEM SAMARBEJDE

Derfor kan der være ekstra tæt kontakt mellem en elev og en lærer i perioder, hvor eleven har brug for ekstra opmærksomhed – socialt eller fagligt. Det kan være i løbet af skoleugen, en tur efter skoletid eller fx ekstra hjemmebesøg.

SKOLESTART

Salix Skole er en skole, der vægter tæt kontakt mellem skole og hjem. For os er det vigtigt, at eleverne får en tryg skolestart i overskuelige omgivelser med engagerede voksne.

STØTTEUNDERVISNING

Den faglige støtteundervisning er for elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

SALIX SKOLE YOUTUBE KANAL

Indskoling på Salix

Besøg på Plejecentret

Kortfilmprojekt

Her finder du os:

Her Finder du os: